zde se nacházíte:
Úvod > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Správce

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že společnost KANONA a.s., IČ: 04163664, se sídlem Praha - Krč, Antala Staška 1859/34, 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B vložka 20718 (dále jen správce), bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Rozsah zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty při vyplnění formuláře, telefonicky, mailem nebo osobně. Správce bude zpracovávat především následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, IP adresa.

Účel zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (zasílání informací o nových produktech a službách správce), k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. a analýze Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem personalizace nabídky služeb.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je tento Váš dobrovolně udělený souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste si přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - dále jen GDPR.

Doba zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Tím, však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Přístup k údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR. Těmito osobami jsou zejména marketingový a IT poradci či smluvní partneři správce (dodavatelé). Tyto osoby budou mít přístup jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. v některých případech je správce povinen poskytnout osobní údaje svému smluvnímu partneru za účelem dle čl. 6 odst1 písmena f) nařízení GDPR, a to i smluvním partnerům usazeným mimo EU. V těchto jednotlivých případech budou subjektům osobních údajů poskytnuty informace dle požadavků čl. 13 odst. 1 písmena f) a  čl. 14 odst. 1 písmena f) a navazujících ustanovení nařízení GDPR. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování za podmínek stanovených platnými právními předpisy (dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz);
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů za podmínek stanovených platnými právními předpisy;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) za podmínek stanovených platnými právními předpisy; a
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Zpracovatel

Osobní údaje zpracovávají následující společnosti:

  • STUDIO ERIGO s.r.o., IČ: 29197783, se sídlem Šumavská 416/15 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, spisová značka C 64989

Kontakt na zpracovatele

Zpracovatele můžete kontaktovat na e-mailu: info@erigo.cz či písemně na adrese sídla správce (Šumavská 416/15, 602 00 Brno). Zpracovatel je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností zpracovatele je veškerá komunikace mezi Vámi a zpracovatelem monitorována.

Dobrovolnost poskytnutí

Vaše osobní údaje nám poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce.